Landesdirektion Chemnitz
Altchemnitzer Straße 41  |  09120 Chemnitz
Telefon (0371) 532-0  |  Fax -(0371) 532-1929